"Bootverhuur in het hart van Friesland"

"Bootverhuur in het hart van Friesland"

Huurvoorwaarden IJsvogel Watersport

Reservering 
Telefonische, schriftelijke of elektronische reservering geldt als juridische wilsovereenkomst. De schriftelijke bevestiging van de huurovereenkomst is een administratieve bevestiging.  

Annulering 
De huurder kan de opdrachtbevestiging annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving aan IJsvogel Watersport. Bij annulering tot twee dagen voor de datum van aanvang van de huurperiode is de huurder 25% van de totale boothuur verschuldigd, een dag voor de datum van aanvang van de huurperiode 50%. Indien de huurder op de datum van aanvang van de huurperiode zelf annuleert is de volledige boothuur verschuldigd. Geen annuleringskosten zijn verschuldigd bij slechte weersomstandigheden, daaronder wordt verstaan storm of zware regenval. In overleg kunnen we dan een nieuwe datum bepalen.  

Tot stand komen huurovereenkomst 
Huurder dient voor afvaart de betaling van de overeengekomen huurbedrag en de gestelde waarborgsom te voldoen voordat de gehuurde boot wordt afgeleverd. De opgestelde factuur is tevens de huurovereenkomst.   

Huursom en betaling
Binnen 7 dagen na reservering dient 50% aan de huursom op onze rekening te zijn bijgeschreven. Het restant plus de borg dient uiterlijk 4 weken voor aanvang huur op onze rekening te zijn bijgeschreven. De borg wordt binnen 1 week na het einde van de huurperiode weer gerestitueerd mits het schip zonder schade wordt teruggebracht. Indien u de borg contant betaald, wordt de borg direct aan het einde van de huurperiode terugbetaald.Schade aan het schip of aan de inventaris wordt met de borg verrekend. De voorkeur gaat uit om alle bedragen contactloos te pinnen. Het eigen risico is gelijk de borg met uitzondering als er sprake is van een wanprestatie door huurder.  

De huursom is het bedrag dat op de schriftelijke bevestiging van een reservering wordt vermeld. De huursom dient voor afvaart te worden voldaan. In de daghuur zijn de brandstofkosten inbegrepen. De huurder heeft geen recht op declaratie van brandstofkosten zonder toestemming vooraf van de verhuurder. Overige kosten zoals brug- en sluisgelden en eventuele geldboetes zijn niet bij de huursom inbegrepen.   

Waarborgsom 
Voor afvaart dient een borgsom ad € 250.- (sloep) en ad € 150,-  (zeilboot) bij de verhuurder te worden gedeponeerd. Bij voorkeur gepind. Niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% in rekening bij de huurder gebracht. Voor het laten verrichten van reparaties door derden is de toestemming van de verhuurder nodig.  

Schoonmaakkosten
Elke boot wordt na verhuur schoongemaakt door de verhuurder. Hiervoor wordt per boot eenmalig € 20,- aan schoonmaakkosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt bij de afvaart verrekend of kan van de waarborgsom wordt ingehouden. 

Schade en eigen risico 
Huurder dient het gehuurde met uiterste zorg te behandelen en schade en/of vermissingen aan boot, inventaris of tuigage terstond aan de verhuurder te melden. Huurder heeft een eigen risico van € 250.- bij casco- en WA-schade en bij vermissingen per sloep per schadegeval. Dit eigen risico kan niet worden afgekocht. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de boot te inspecteren bij inlevering aan het eind van de huurperiode.  

Boete bij te laat inleveren
Bij te laat inleveren wordt een boete berekend van €50.- per uur. Delen van uren worden altijd naar boven afgerond op hele uren. Het boetebedrag wordt van de waarborgsom ingehouden.  

Aantal opvarenden 
Het maximaal toegestane aantal opvarenden per sloep verschilt tussen de 4 en 10 personen. Het aantal staat vermeld op de website of vraag de verhuurder.   

Aansprakelijkheid verhuurder 
Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van  
de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door verhuurder. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de overeengekomen boothuur voor de betreffende periode. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of vermissing van en schade aan privé-goederen van huurder.   

Verantwoordelijkheid van de huurder 
Minimum leeftijd huurder bedraagt 18 jaar. Huurder is verantwoordelijk voor inspectie van de boot bij het begin van de huurperiode. Zonder melding aan verhuurder accepteert huurder stilzwijgend de boot als in goede staat zonder beschadigingen, gebreken of mankementen. Tijdens de huurperiode is de huurder volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de boot en het regelmatig controleren en eventueel veiligstellen van boot, motor en inventaris.

Vaarroutes met overwegend beroepsvaart, zoals het Pr. Magrietkanaal en andere, dienen vermeden te worden. Beroepsvaart heeft altijd voorrang. Beroepsvaart heeft, als regel, tot vele honderden meters voor de boeg geen zicht.

Huurder is verantwoordelijk voor het adequaat en veilig afmeren van de boot en zal alles doen om beschadiging, vermissing of diefstal van de boot te voorkomen.  

Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de orde en veiligheid aan boord. Huurder zal zich houden aan aanwijzingen van verhuurder.  Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders of hun begeleiders.  

Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van het Binnenvaart Politie Reglement en is verantwoordelijk voor het correct toepassen van de geldende vaarreglementen, hieronder vallen  
ook eventuele snelheidsbeperkingen en het voeren van de juiste verlichting.  

Overige en veiligheidbepalingen  

  • Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord; 
  • Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boten te plakken;  
  • De kussenset is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de boot;  
  • Er mag geen afval overboord gegooid worden; 
  • Het is niet toegestaan overlast te veroorzaken voor omwonenden van het vaargebied;
  • Huisdieren zijn aan boord niet toegestaan zonder toestemming van verhuurder;  
  • De verhuurder adviseert altijd zwem- of reddingsvesten te dragen. Deze kunnen tegen betaling worden gehuurd.  

Update: 30-12-2022

Heerlijk in je eigen sloep
genieten op het water